KBC Securities

KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w likwidacji („KBCSP”) informuje, że zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 25 sierpnia 2015 r. (decyzja nr DRK/WNP/476/1/11/15/PR), w dniu 2 października 2015 r. nastąpiło przeniesienie z KBCSP instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, do Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA. („CDM Pekao”). Przeniesione aktywa do CDM Pekao obejmują instrumenty finansowe lub środki pieniężne zapisane na rachunkach inwestycyjnych Klientów, którzy nie złożyli dyspozycji przeniesienia ich aktywów do innego podmiotu prowadzącego rachunki inwestycyjne pomimo rozwiązania przez KBCSP umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunku inwestycyjnego.


W związku z powyższym wszelkie niezbędne informacje dotyczące przeniesionych aktywów otrzymają Państwo kontaktując się bezpośrednio z CDM Pekao:

numer telefonu:

+48 801 140 490 (opłata za jeden impuls)

+48 22 591 24 90 (opłata wg taryfy operatora)

e-mail:

info@cdmpekao.com.pl w temacie e-maila prosimy dopisać „KBC”

fax:

+48 22 821 88 99

adres do korespondencji:

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.

ul. Wołoska 18

02-675 Warszawa


W pozostałym zakresie prosimy kontaktować się z KBC Securities NV z siedzibą w Brukseli, Belgia:

numer telefonu:

+32 2 429 37 05

e-mail:

info-belgium@kbcsecurities.com w temacie e-maila prosimy dopisać „KBC Securities Poland”

fax:

+32 2 429 17 63

adres do korespondencji:

KBC Securities NV

Havenlaan 12 - SDH

1080 Brussels

Belgium